Договір публічної оферти


26.06.2023.


За цим Договором публічної оферти, що є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, одна сторона «Виконавець», ФОП Підріз Юрій Михайлович, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти – «Замовник», з іншого боку, далі разом – «Сторони», укладають цей Договір публічної оферти (далі — «Договір»), адресований необмеженому колу осіб, який засновано на публічній пропозиції Виконавця укласти з кожним із Замовників договір надання консультаційних послуг.

Визначення термінів

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, розміщена у відкритому доступі в мережі Інтернет, адресована необмеженому колу фізичних осіб, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти Договір про надання послуг на визначених умовах такого Договору.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов визначених Офертою (в цьому випадку Публічною офертою) без будь-яких виключень, обмежень та застережень згідно із частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

Договір — Договір про надання послуг — домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, оферта Виконавця викладена в цьому Договорі акцептована Замовником.

Послуга — це дія Виконавця, яка споживається Замовником в процесі її надання.

Cайт Виконавця – дана вебсторінка в мережі Інтернет, яка є основним джерелом інформування Замовника і може бути використана Замовником для замовлення послуг Виконавця.

Замовник – дієздатна фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

Акцептуючи умови цього Договору, Замовник підтверджує, що він ознайомився з цими умовами, розуміє та приймає їх. Ці умови створюють цивільноправові зобов’язання для Замовника.

Замовник повинен ознайомитись з умовами Публічної оферти та підтвердити свою згоду з її умовами до отримання будь-яких послуг Виконавця, а також до замовлення будь-яких послуг через Сайт Виконавця.

Правила надання відповідних Послуг – умови надання Послуг, які обираються Замовником в рамках цього Договору та Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Замовником та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою інформування про послуги Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання Послуг.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи, яка надає дозвіл на обробку її персональних даних відповідно до мети обробки.

Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами відповідно до законодавства України і норм, що склалися в мережі Інтернет звичайними правилами тлумачення відповідних термінів.

 1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику консультаційні послуги, а Замовник зобов’язується оплатити і прийняти послуги на умовах цього Договору.
1.2. Датою укладення Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Замовником умов Договору вважається дата надання Замовником Виконавцеві повної та безумовної відповіді про прийняття оферти визначеної в цьому Договорі.
1.3. Виконавець має право доводити умови надання Послуг за цим Договором різними способами, засобами та у формі, зручній для нього, завдяки яким Замовник отримує інформацію, що його цікавить, про Послуги Виконавця.

 1. Способи приймання та передачі Послуг
2.1. Послуги надаються Замовнику способом пересилки документів, файлів в електронному вигляді, усно чи іншим зручним способом за домовленістю (згодою) сторін.
2.2. Послуги надаються Замовнику будь-якими способами, засобами, в будь-якій формі, які є зручними сторонам та за домовленістю (згодою) обох сторін.
2.3. Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання Послуги Замовником він не надав заперечень Виконавцеві щодо її змісту чи форми надання, Послуга вважається наданою належним чином.

 1. Ціна договору і порядок оплати
3.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається у відповідний зручний для Виконавця спосіб.
3.2. Ціна консультаційної Послуги вказується Виконавцем зручним йому способом з урахуванням того, щоб Замовник міг без перешкод ознайомитися нею.
3.3. Ціни на Послуги можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку та інших обставин, які можуть вплинути на зміну ціни.
3.4. Послуга, ціна якої оплачена Замовником в повному обсязі, не може бути змінена.
3.5. Ціни Послуг, що надаються, визначаються Виконавцем в односторонньому порядку в гривнях або будь-якій іншій валюті в порядку ч. 2 статті 524 Цивільного кодексу України. Ціна Послуг, що надаються за цим Договором, залежить від Пакету послуг, обраного Замовником.
3.6. Виконавець починає надавати Послуги Замовнику за умови повної передоплати за обраний Замовником пакет Послуг, якщо іншого не передбачено умовами надання послуги зазначиними Виконавцем.
3.7. Оплата Послуг, що надаються за Договором, здійснюється Замовником безготівковим розрахунком, готівкою у будь-якому банківському відділенні, через платіжні системи, електронними грошима за допомогою електронних платіжних сервісів та іншими способами, зручними Замовнику за домовленістю сторін.
3.8. Інші способи оплати послуг допускаються тільки за домовленістю сторін.
3.9. У випадку отримання передоплати до початку надання Послуг в разі відмови Замовника, Виконавець повертає внесену суму Замовника в повному обсязі;
3.10. У випадку припинення надання послуг не з вини Виконавця, Виконавець повертає частину грошей за невикористані послуги або компенсує це Замовнику іншим чином за домовленістю сторін;

 1. Права та обов’язки сторін

4.1. Обов’язки Виконавця:
 • Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати послугу в повному обсязі;
 • Виконавець повинен надати послугу особисто, якщо інше не передбачено договором;
 • Перевірка домашніх завдань та надання індивідуальних консультацій в рамках продуктів, де це передбачено, проводиться протягом двох (2) місяців з моменту оплати Замовником послуги;

4.2. Обов’язки Замовника:
 • Замовник зобов'язаний оплатити надану йому Послугу(и) в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені Договором;
 •  У разі неможливості виконати Договір про надання послуг, що виникла не з вини Виконавця, Замовник зобов'язаний виплатити виконавцеві відповідну плату згідно закону, якщо іншого не пердбачено окремими домовленостями сторін;
 • Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов'язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом;
 • Замовник зобов’язується надавати достовірну інформацію і дані про себе;

4.3. Виконавець має право:
 • У випадках, встановлених договором, Виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору;
 • Не починати надавати послугу Замовнику до того, як отримає оплату за послуги, які Замовник бажає отримати;
 • У випадку обставин, які настали не з вини Виконавця і не дають можливості надавати послуги, замовлені та оплачені Замовником, продовжити надавати послуги Замовнику після усунення цих обставин;
 • Змінювати умови договору публічної оферти в односторонньому порядку;

4.4. Замовник має право:
 • Отримувати Послуги – оплачені окремо або відповідно до обраного та оплаченого ним пакета послуг;
 • Отримувати інформацію з будь-яких питань, що стосуються організації виконання Послуг за цим Договором;
 • Протягом 14 днів з моменту оплати послуги оформити повернення коштів у повному обсязі.

 1. Відповідальність сторін
5.1. Виконавець відшкодовує збитки завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору у повному обсязі у разі наявності його вини.
5.2. Реальні збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням Договору підлягають відшкодуванню Виконавцем відповідно до закону.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за вибір Замовником Послуги, він лише гарантує відповідність замовлених позицій.
5.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.
5.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 1. Строк дії Договору
6.1. Строк Договору встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами.

 1. Конфіденційність
7.1. Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих осіб і поширюються за їх бажанням.
7.2. Будь-які дані, що стосуються Виконавця, ділові чи особисті, належать до Конфіденційної інформації.
7.3. Замовник зобов’язується не розголошувати Конфіденційну інформацію будь-яким способом і в будь-якій формі про Виконавця третім особам за винятком випадків, коли ця інформація стає публічно доступною не з вини Замовника, або вже була публічно відомою.
7.4. Вся письмова та усна інформація та матеріали, розкриті або надані Виконавцем Замовнику відповідно до цього Договору, є конфіденційною інформацією незалежно від того, надана вона до або після дати цього договору, або яким чином вона була надана Замовнику.

 1. Інші умови
8.1. Сторони цього Договору домовилися не передавати жодну копію цього Договору та, якщо будуть такі, додатків до нього, третій стороні без двостороннього погодження.
8.2. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни своїх платіжних реквізитів, юридичних адрес, номерів телефонів та інших необхідних даних.
8.3. Погоджено, що немає ніякого представництва, гарантії, застави або умови, що впливають на цей Договір, за винятком випадків, передбачених цим Договором, або законом.
8.4. Усі спори, що виникають між Виконавцем і Замовником, вирішуються у встановленому законом порядку.
8.5. Цей Договір діє відповідно до чинного законодавства України.

9. Адреса і реквізити Виконавця
          Підріз Юрій Михайлович
         РНОКПП: 2782620192
         Вул. Полігонна, 18в, кв. 8
         Тел.:+380685962121
         Email: speedskillscom@gmail.com